Evangélikus Egyház

Bemutatkozás

LutherrózsaEvangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala

Pápai Attila lelkész
5931 Nagyszénás, Szabadság utca 34.
Telefon:

Web: http://nagyszenas.lutheran.hu/

 

 

 

 

 

Történetünk

 

Parókia régen (zoom) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

A Nagyszénási Evangélikus Egyházközség története

Minden egyházközség története szorosan kapcsolódik községe történetéhez. A mi településünk történetét oklevelek alapján a XV. század elejéig vezethetjük vissza. Zenaseghaz/Szénás-egyház nevének magyarázatára több féle elképzelés született: egyik szerint a templomot egy Szénás nevû személy építette, a magyar széna fõnévbõl ered, másik szerint a szénatermõ hely adta a falunevét, majd a templom felépítésével a helynév Szénásegyházára módosult. Régészeti feltárások alapján, dr. Szatmári Imre régész vezetésével, Békéscsaba Munkácsy M. Múzeum, 1994-1999, egy Árpád-kori késõ középkort  is megért nagy kiterjedésû faluhelyet állapítottak meg. Ez tekinthetõ Nagyszénás õsének.

A település elsõ említése írott forrásokból 1403-ban tûnik fel és az utolsó említés 1579-bõl való. Az ún. tizenötéves háború a hanyatlás kezdetét jelenti és 1595-ben a királyi seregek által elkezdett pusztítás: Szarvas, Békés, Gyula, majd a török sereg segítségére küldött tatár csapatok a település elnéptelenedésére vezetnek.

Orosházát is hasonló sors érte az 1590-es években. Ezt a települést a dunántúli Zombáról idetelepült, evangélikus hitû jobbágyok újra élesztik. Szénás puszta a Károlyi család birtokában van. Eredetét a család Kaplony-nemzetségbõl származtatja. A Harruckern családdal házasság révén rokonságba került gróf Károlyi Antal bírja békésmegyei nagy birtokait. Gróf Károlyi György a szénási pusztán egy napszámos falut hoz létre.

Fő utca

A napszámos falu lakói hithû evangélikusok, kik Orosházáról jönnek. Így 1818-ban minden formai keret nélkül megjelenik az evangélikus hit a mai Nagyszénás területén. Az Orosházi Egyházi Levéltár anyakönyvei alapján az elsõ hivatalos keresztelési bejegyzés 1832-bõl való és Filiáról esik szó. 1836-ban lévitája van, 1841-ben iskoláról esik említés, amelyet az evangélikus egyház tart fenn. 1850-ből maradt fenn az első saját keresztelési anyakönyv.

Ezt a falut gr. Károlyi György áttelepítette a mai falu helyére és Filiaként mûködik az egyház 1895-ös esztendõ végéig. Elsõ lelkésze 1896 febr. 9-tõl Klár Béla. Ő 1900-ig szolgál itt. A faluban az elsõ iskolai célra épített épület, (nem a lévita ház, ahol iskolai oktatás és ünnepnapokon istentisztelet folyt) 1884-ben épült. Ez ma is áll, egyházi tulajdon. (Jelenleg a Fecske Pál Gyülekezeti Ház - közismert nevén a FECSKEHÁZ; megj. EZ). Az eredeti lévita ház pedig ma is a lelkészlak, parókia. Mivel a gyülekezet külön tanítót és papot nem tudott eltartani, az iskolát községi, majd állami kezelésbe adta 1898-ban.

Evangélikus templom

1900 július 1-én szentelik fel a község elsõ templomát.Ez az evangélikus templom. Az építés költségeit a tehetõsebb gazdák, akikbõl egy-kettõ van és a 100-200 holdas földbirtokosok adták össze. A gr. Károlyi örökösök 100000 téglát adományoztak. A nagyszénási lakosok "csak" két kezük munkáját tudták felajánlani: rakodás, szállítás. A község lakói mindig szegények voltak.

A templomban sokáig még harmónium sincs, 1943-ban úgy tudnak orgonát építtetni, hogy Szarvas felajánl régi orgonájából alkatrészeket, dr. Zerinváry Szilárd, az akkori országgyûlési képviselõ közbenjárására a minisztérium államsegélyt folyósít. Ez az orgona megsérült a javítást végzõ hibájából 1983-ban (toronyjavítás, beázás). Legnagyobb örömünkre ez évi május 20-ra megjavíttatva újból megszó-lalhatott. 1998-ban hoztuk létre: A -t. Ennek célja az orgonajavítás, a templom renováltatása, a közel 200 éves vertfalú, a vályoggal váltakozva felépített lelkész-lak tataroztatása.

A község lakóinak száma az 1930-as években 6000-en felül volt. Az evangélikusok mintegy 4000-en voltak. Ma 5575-en, s a 250-300 hívõ közül - 2000-ben 90-en vállalták az  evangélikus egyház anyagi támogatását. (2004-ben 250 fizető tag van - megj:Erdélyi Zoltán)

A háború után még 8000 lakóst is elérõ község az erõszakos téeszesítés miatt csökkent létszámmal ingázóvá vált (az ipari központok elszívták erejét, hitéletét, családnevelõ hagyományait).

Az eltelt 100 esztendõ alatt 10 lelkész szolgálta a szénási gyülekezetet utolsó lévitája 26 éven, egy lelkésze 38, másik 23 évig. Az utóbbi években egy-egy lelkész átlag négy évet tölt hívei szolgálatában. A gyakori változás a gyülekezet elszegényesedésével áll kapcsolatban. A falu az elmúlt évtizedekben baloldali beállítottságról volt nevezetes, ez sem kedvezett a gyülekezet megtartó szándékának. Az iskola vezetõségének az ateista beállítottsága nagy szerepet játszott abban, hogy leépül a fiatalokkal való kapcsolat. A lelkésznek és munkatársainak missziói munkát kell folytatnia, hogy újból felépítse a hívõk táborát, kik a templom közelségét a vallás gyakorlását természetes életelemüknek tekintsék. Ne legyen misztikus szokás templomba járni, egy közösséghez tartozni, építeni a lelki közösséget. Szeretnénk a gyülekezetet megtartani, anyaegyházi minõsítését, amelyet oly nehezen szerzett meg és tartott meg Isten segítségével.

Számos közösségi megmozdulást szerveztünk a gyülekezetben: szeretetvendégség, teadélután, gyermek-foglalkozások: éneklés, verstanulás, díszítõ munkák készítése stb.

1998- ban - a gyülekezethez tartozó lelkes emberek létrehozták a "Nagyszénási Evangélikus Egyházért Alapítvány"-t, annak érdekében, hogy annak segítségével renoválási és fejlesztési munkákat végezhessenek a templom orgonáján, harangjain, épületén és - nem utolsó sorban a lelkészlakáson is.

Az Alapítvány támogatása a kicsiny "mag" részérõl történt amely a természetes elhalálozás, megöregedés folytán csökken, de az elmúlt évben kiszélesedett a támogatók tábora. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2001 májusában az Alapítványnak sikerült az orgonánkat megjavíttatni. Ez úgy sikerült, hogy hirdetésünkre megmozdult az evangélikus és nem evangélikus közösség, magánszemélyek, szerve-zetek, intézmények és támogatták az Alapítvány munkáját. Az orgonaszentelés ünnepére, mely alkalommal D.Dr.Harmati Béla püspök úr szolgált, a templomban összejöttünk evangélikusok és más felekezetûek, hívõk és hitetlenek. Ez az ünnepély és az azt követõ szeretetvendégség bizonyítéka annak, hogy a nagyszénási evangélikus gyülekezetnek nem csak dicsõ múltja van, hanem a ma ébredezõ lelkek reménnyel tekintenek a jövõbe. Istennek legyen hála! Az Alapítvány mûködésére a továbbiakban is nagy szükség lesz, mert rossz állapotban van a harang-állvány, a harangok berendezése is. A templomfûtését is szeretnénk megoldani, mert a gyülekezeti terem - hála Istennek - kicsinek bizonyul a téli istentiszteletek alkalmával.

Terveink között szerepel a hitélet felújítása, a "csipkerózsika-álom" megszüntetése. Kötelességünk védeni értékeinket: a 100 éves temp-lomot, közel 200 éves öreg parókiát az összeomlástól, bízni az evangélikus országos közösség egymássegítõ támogatásában, a lelké-szünkben, az ország értelmiségének, az evangélikusság példamutatásában. Nem utolsó sorban BENNE:

"Veled könnyebb a bánat

És fényesebb az öröm.

Hogy vagy mellettem,

értem,Jézus,

Köszönöm."

                                                                  /Gajárszky Magdolna/

A lelkészeknek és lévitáknak a névsora, akik közel két évszázad alatt itt szolgálták Istent, a hívőket, hogy hitükben éljenek, erkölcseik szilárdak legyenek:

 • - Gyõri Imre lévita: 1834-tõl 1837-ig
 • - Hraskóczy György lévita 1837-tõl 1839 novemberig
 • - Gyõri Imre lévita 1839 nov. 1848 márc. 5-ig
 • - Hanzel Mihály lévita 1848 máj.4 1855-ig
 • - Novák István lévita 1857 ápr. 1859 júniusig
 • - Hanczely Mihály lévita 1859 okt. 1868 áprilisig
 • - Supkégel István lévita 1868 szept. 1869 aug-ig
 • - Benczur Frigyes lévit 1869 aug. 1870 februárig
 • - Tomcsányi József lévita 1870 febr. 1896 januárig
 • - Klár Béla lelkész 1896 febr. 1900 januárig
 • - Mendöl Lajos lelkész 1900 márc. 1911 január 14-ig
 • - Klár Béla lelkész 1911 ápr. 1913 augusztusig
 • - Zoltán Emil lelkész 1913 aug. 1951 február 1-ig
 • - Magócs Károly ideigl. Lelkész 1919 márc. 1919 áprilisig (Zoltán Emilt helyettesítette távollétében)
 • - Roszik Mihály segédl 1947 okt. 1948 ?
 • - Boros Károly vallást. lelkész 1949 jan. 1951 febr.
 • - Boros Károly lelkész 1951 febr. 1956 február 6-ig
 • - Fecske Pál lelkész 1956 márc. 1979 január 1-ig
 • - Németh Pál lelkész 1979 jan. 1984 szept. 15-ig
 • - Aklan Béla lelkész 1984 szept. 1988 július 4-ig
 • - Schreiner Tamás s. lelkész 1988 júl. 1992 június 25-ig
 • - Kondor Péter lelkész 1992 aug.1 1995 júl.31
 • - Dr. Kelemen Péter lelkész 1997 márc.1 2000 okt.31
 • - Erdélyi Zoltán lelkész 2000 nov.15 -Isten segítse és tartsa meg továbbra is gyülekezetünket, s legyen azokkal kik hisznek Őbenne!

Forrás: http://nagyszenas.lutheran.hu

 

Egyház Nagyszénási Evangélikus Egyház

Új lelkészt köszönthetett az Evangélikus Gyülekezet

  Hivatalosan vasárnap kezdte meg szolgálatát a nagyszénási evangélikus gyülekezetben Győri Veronika Ágnes lelkésznő. A lelkésznő Bács-Kiskun megyéből érkezett Nagyszénásra, ahol iskola lelkészként dolgozott. Az új lelkész Celldömölkön érettségizett. Nagynénje akkoriban jegyző volt az alsósági gyülekezetben. Elsősorban vele járt a különböző egyházi rendezvényekre, ő formálta hitét, az õ indíttatására jelentkezett a teológiára, bár a Veszprémi Egyetem […]

Evangélikus egyház Nyugat békési egyházmegye közgyűlésének beiktatása

Új vezetőség és presbitérium választás volt az Evangélikus egyháznál

A Nagyszénási Keresztény Nőegylet

Nagyszénási Evangélikus Egyház és Templom rövid története